Obedience-0 egzamino normatyvai

Kiekvienas pratimas įvertinamas iki 10 taškų. Koeficientas nurodo pratimo svorį, galutiniam pratimo įvertinimui gautas taškų skaičius dauginamas iš koeficiento. Priklausomai nuo bendro taškų skaičiaus, skiriamas įvertinimas pakopomis: I pakopa - 168-210 taškų, II pakopa - 147-167,5 taškų, III pakopa - 126-146,5 taškų. Tik pirmos pakopos įvertinimas reiškia išlaikytą egzaminą. Gavus tris pirmos pakopos įvertinimus, daugiau laikyti egzamino / dalyvauti varžybose nebeleidžiama.
  1. Reakcija į pašalinius (koeficientas 1)
  2. Sėdėjimas grupėje (1 min.) (koeficientas 3)
  3. Gulėjimas grupėje (2 min.) (koeficientas 2)
  4. Greta be pavadžio (koeficientas 4)
  5. Gulėt iš judėjimo (koeficientas 2)
  6. Kvietimas (koeficientas 3)
  7. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)
  8. Kliūties įveikimas (koeficientas 2)
  9. Bendras įspūdis (koeficientas 1)

1. Reakcija į pašalinius

Eiga: vedlys su šunimi už pavadžioi sustoja nurodytoje vietoje. Šuo gali stovėti arba sėdėti. Teisėjas prieina iš priekio ir paglosto šunį.
Vertinimas: jeigu šuo šokinėja, žaidžia ar stengiasi išvengti kontakto, įvertinimas yra mažinamas. Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo atvirai rodo baimę ir nesaugumą, nesileidžia liečiamas.
Šuo diskvalifikuojamas, jeigu bando pulti teisėją, vedlį ar bet kurį kitą žmogų, jei dėl panikos tampa nekontroliuojamas.

2. Sėdėjimas grupėje

Komandos: sėdėt, vieta
Eiga: po stiuarto signalo, vedliai pasodina šunis ir pasitraukia nuo jų apie 20 m. Šunys sėdi linijoje, per 3 metrus vienas nuo kito. Po 1 min., stiuartui davus signalą, vedliai grįžta prie šunų ir atsistoja taip, kad šunys būtų jiems iš kairės.
Laikas pradedamas skaičiuoti, kai vedliai sustoja ir atsisuka veidu į šunis. Vertinti pradedama, kai stiuartas paprašo pasodinti šunis, ir baigiama, kai vedliai grįžta prie šunų.
Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 8 šunys.
Vertinimas: jeigu šuo pajuda mažiau negu per 2 savo kūno ilgius, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais. Mažesnio dydžio šunims įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jei šuo loja ar elgiasi nervingai, įvertinimas mažinamas 2-5 taškais. Vertinama ir šuns sėdėjimo kryptis. Jeigu šuo sėdi ant užpakalinės kojos, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais.
Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo atsigula, pajuda daugiau negu per 2 savo kūno ilgius arba visą pratimo laiką isteriškai loja.
Jeigu šuo pakeitė kūno pozą jau praėjus 1 min., maksimalus įvertinimas - 7 taškai, jeigu šuo eina link vedlio - maksimalus įvertinimas - 5 taškai.

3. Gulėjimas grupėje

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt
Eiga: nurodžius stiuartui, vedliai paguldo šunis ir pasitraukia nuo jų maždaug 20 m. Šunys guli linijoje, atstumas tarp jų - 3 m. Kūnai turi būti tiesūs, alkūnės padėtos ant žemės. Praėjus 2 min. po stiuarto leidimo vedliai grįžta prie šunų ir juos pasodina.
Laikas pradedamas skaičiuoti, kai vedliai pasitraukia nuo šunų ir atsisuka į juos veidu. Vertinti pradedama vedliui davus komandą "gulėt", baigiama - kai šuo atsisėda vedliui iš kairės.
Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 8 šunys.
Vertinimas: jeigu šuo pajuda iki dviejų savo kūno ilgių, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais. Mažesnio dydžio šunims įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo loja ar elgiasi nervingai, įvertinimas mažinamas 2-5 taškais. Vertinama ir šuns kūno padėtis bei gulėjimo kryptis. Šuo gali pasidėti galvą ant kojų, užpakalinė dalis gali būti ant šono, tačiau visiškas atsigulimas ant šono ar nugaros įvertinimą mažina 3-5 taškais.
Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo neatsigula, sėdasi ar stojasi pratimo metu, pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius arba jeigu isteriškai loja viso pratimo metu.
Jeigu šuo pakeitė kūno pozą jau praėjus 2 min., maksimalus įvertinimas - 7 taškai, jeigu šuo eina link vedlio - maksimalus įvertinimas - 5 taškai.

4. Greta be pavadžio

Komandos: greta
Eiga: schemą sudaro posūkiai į kairę ir dešinę, apsisukimai aplink (normaliu tempu) bei sustojimai (normaliu tempu ir bėgte). Pratime nėra sulėtinto judėjimo. Komandą galima pakartoti keičiant judėjimo tempą, tačiau ji neturi būti sakoma sustojant ar keičiant judėjimo kryptį. Vedliui sustojus, šuo be komandos turi atsisėsti jam iš kairės.
Vertinimas: vertinamas bendras pratimo atlikimas. Taip pat atsižvelgiama į pašalinę veiklą, pavyzdžiui, lojimą, šokinėjimą, ar šuo nestumia vedlio, neatsilieka nuo jo, neišsiveržia į priekį.
Jei vedliui sustojus šuo kreivai sėdasi, įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jei šuo nei karto neatsisėda - maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu vedlys naudojasi kūno kalba, įvertinimas mažinamas. Papildomos komandos mažina įvertinimą.
Pratimas neįskaitomas, jeigu didesnę dalį šuo eina toliau kaip per 1 m nuo vedlio.

5. Gulėt iš judėjimo

Komandos: greta, gulėt, sėdėt
Eiga: vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą "gulėt". Šuo iš karto turi atsigulti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m. Vedlys grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs.
Vertinimas: už papildomą komandą (duotą iš karto) įvertinimas mažinamas 2 taškais. Lėtas gulimasis, taip pat jeigu šuo atsigula kreivai, įvertinimą mažina 1-4 taškais. Šuns judėjimas nuskambėjus komandai įvertinimą mažina 1-5 taškais. Jeigu šuo atsistoja ar atsisėda iki vedliui atsisukant veidu į jį, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Jeigu šuo keičia kūno pozą veidliui jau atsisukus į jį veidu - įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo eina pasitikti vedlio, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 taškais.
Jeigu šuo neatsigula arba iki vedliui atsisukant į jį veidu pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius, pratimas neįskaitomas.

6. Kvietimas

Komandos: sėdėt, pas mane, greta
Eiga: vedlys pasodina šunį, nueina nuo jo apie 15 m. ir jį pakviečia. Šuo greitai ir tiesia trajektorija turi atbėgti pas vedlį. Šuns vardas gali būti ištariams prieš komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio.
Vertinimas: jei šuo atbėga tik pakartojus komandą, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Šuns pajudėjimas prieš komandą mažina įvertinimą 2-4 taškais. Jeigu šuo atsitrenkia į vedlį, įvertinimas mažinamas 2-3 taškais. Lėtas bėgimas mažina įvertinimą 2-5 taškais. Jei vedlys nutolsta nuo šuns bėgte, įvertinimas mažinamas 2 taškais.
Pratimas neįskaitomas, jeigu po antros komandas šuo neatbėga arba pajuda daugiau kaip per du savo kūno ilgius iki vedliui atsisukant į jį veidu.

7. Stovėt iš judėjimo

Komandos: greta, stovėt, sėdėt
Eiga: vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą "stovėt". Šuo iš karto turi likti stovėti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m. Vedlys grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs.
Vertinimas: už papildomą komandą (duotą iš karto) įvertinimas mažinamas 2 taškais. Lėtas sustojimas, taip pat jeigu šuo sustoja kreivai, įvertinimą mažina 1-4 taškais. Šuns judėjimas nuskambėjus komandai įvertinimą mažina 1-5 taškais. Jeigu šuo atsigula ar atsisėda iki vedliui atsisukant veidu į jį, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Jeigu šuo keičia kūno pozą veidliui jau atsisukus į jį veidu - įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo eina pasitikti vedlio, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 taškais.
Jeigu šuo nestovi, o sėdi ar guli, arba iki vedliui atsisukant į jį veidu pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius, pratimas neįskaitomas.

8. Kliūties įveikimas

Komandos: op, sėdėt / stovėt / gulėt, sėdėt
Eiga: vedlys nurodo šuniui peršokti kliūtį ir šiam esant kitoje pusėje duoda vieną iš fiksuojančių komandų. Vedlys apeina kliūtį ir prieina prie šuns. Stiuartui leidus, pasodina šunį sau iš kairės.
Kliūties aukštis maždaug lygus šuns ūgiui ties ketera.
Vertinimas: vertinamas kliūties įveikimo greitis. Už kliūties esančio šuns kūno kryptis vertinimui įtakos neturi. Jei šuo kliudo kliūtį, įvertinimas mažinamas 2-4 taškais. Jei šuo juda po fiksuojančios komandos, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jei šuo šoka atgal per kliūtį, maksimalus įvertinimas - 6 taškai. Jeigu šuo šoka be komandos, įvertinimas mažinamas 2-4 taškais.

9. Bendras įspūdis

Vertinimas: vertinamas bendras šuns ir vedlio darbo įspūdis tiek pratimų metu, tiek tarp jų, atsižvelgiama į šuns nuotaiką ir norą dirbti.