Obedience-1 egzamino normatyvai

Kiekvienas pratimas įvertinamas iki 10 taškų. Koeficientas nurodo pratimo svorį, galutiniam pratimo įvertinimui gautas taškų skaičius dauginamas iš koeficiento. Priklausomai nuo bendro taškų skaičiaus, skiriamas įvertinimas pakopomis: I pakopa - 224-280 taškų, II pakopa - 196-223,5 taškų, III pakopa - 140-195,5 taškų. Tik pirmos pakopos įvertinimas reiškia išlaikytą egzaminą. Gavus tris pirmos pakopos įvertinimus, daugiau laikyti egzamino / dalyvauti varžybose nebeleidžiama.
  1. Gulėjimas grupėje (2 min.) nematant vedlio (koeficientas 3)
  2. Greta be pavadžio (koeficientas 3)
  3. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)
  4. Kvietimas (koeficientas 3)
  5. Sėdėt iš judėjimo (koeficientas 2)
  6. Siuntimas į kvadratą (koeficientas 4)
  7. Atnešimas (koeficientas 3)
  8. Komandos per atstumą (koeficientas 3)
  9. Kvietimas per kliūtį (koeficientas 3)
  10. Bendras įspūdis (koeficientas 1)

1. Gulėjimas grupėje (2 min.) nematant vedlio

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt
Eiga: vedliai užima savo vietas eilėje laikydami šunis už pavadžio, šuo turi sėdėti vedliui iš kairės. Atstumas tarp šunų - maždaug 3 m. Vienas paskui kitą veliai pagal komandą paguldo šunis. Komanda "gulėt" duodama iš kairės į dešinę, o "sėdėt" (pratimui baigiantis) - iš dešinės į kairę. (Pirma atsigulęs šuo turi paskutinis atsisėsti.) Komandos šuniui duodamos tik nurodžius stiuartui. Vedliai visi kartu nueina nuo šunų ir pasitraukia iš šunų regėjimo lauko dviem minutėms. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai visi vedliai yra dingę iš regėjimo lauko. Laikui praėjus, vedliams nurodoma išsirikiuoti prie ringo krašto ir, stiuartui leidus, visi kartu prieina prie šunų. Pagal stiuarto nurodymą, vienas po kito šunys yra pasodinami. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 šunys. Vedliams reikia priminti, kad jie nesakytų komandų per garsiai - tai gali trikdyti kitus šunis, todėl bus griežtai baudžiama.
Vertinimas: stiuartas paprašo nuimti pavadžius. Tai atlikus praneša apie pratimo pradžią. Pratimas baigiamas, kai visi vedliai yra grįžę prie šunų ir šunys sėdi jiems iš kairės. Pratimo pabaigą taip pat praneša stiuartas.
Šuo, kuris po dviejų komandų neatsigula, stojasi, sėdasi arba nušliaužia daugiau negu per savo kūno paliktas gulėti, pratimas neatliktas (0 taškų). Bet koks judėjimas mažina taškų skaičių. Jeigu šuo 1-2 kartus suloja, įvertinimas mažinamas 1-2 taškais; jeigu loja didžiąją laiko dalį, pratimas yra neatliktas (0 taškų). Atsipalaidavimas, pvz., svorio perkėlimas nuo vienos pusės ant kitos, turi būti baudžiamas. Šuniui yra leidžiama sukioti galvą ir dairytis aplinkui, taip pat jis gali rodyti susidomėjimą, jeigu yra dirgiklis ar triukšmas. Tačiau tai neturi sudaryti šuns atsipalaidavimo ar nervinimosi įspūdžio. Jeigu šuo atsikelia ir prieina prie kito šuns pakankamai arti, kad galėtų kilti peštynių pavojus, pratimas yra stabdomas, o vėliau tęsiamas visiems šunims, išskyrus tą, kuris sutrikdė pratimo eigą.
Jeigu šuo atlieka veiksmą (atsigula arba atsisėda) prieš nuskambant komandai (pvz., sureaguoja į kitam šuniui sakomą komandą), maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jeigu šuo atsigulė arba atsisėdo be komandos, o vėliau keičia kūno padėti pats arba po komandos (vėl atsisėda arba atsigula), maksimalus įvertinimas - 7 taškai.
Jeigu šuo atsigula ant šono - maksimalus įvertinimas 7 taškai.
Jeigu šuo išguli 2 min, tačiau atsisėda arba atsistoja vedliui grįžus į ringą, maksimalus įvertinimas - 5 taškai, tačiau jeigu jis toliau juda - pratimas neįvykdytas.

2. Greta be pavadžio

Komandos: greta
Eiga: schemą sudaro posūkiai į kairę ir dešinę bei apsisukimas aplink esant normaliam tempui. Pagreitintu tempu gali būti tik posūkis į dešinę. Taip pat tikrinama kaip šuo juda vedliui žengus 2-3 žingsnius pirmyn ir atgal. Šuo be pavadžio turi noriai sekti vedlį jam iš kairės, šuns petys turi būti ties vedlio kairiuoju keliu, šuo turi judėti lygiagrečiai su vedliu. Vedlio rankos pratimo metu turi judėti natūraliai.
Vedlys gali pasirinkti, kaip atlikti apsisukimą aplink. Šuo gali apeiti vedlį, tačiau negali nutolti nuo jo. Apsisukdamas vedlys turi grįžti ta pačia linija, kuria atėjo. Posūkiai į kairę ir į dešinę turi būti statūs. Vedlys negali sukioti galvos, pečių, naudoti kūno kalbą.
Komanda "greta" gali būti duota pradedant pratimą, keičiant greiti bei darant žingsnius. Vedliui sustojus, šuo turi iš karto atsisėsti jam iš kairės be papildomos komandos.
Visi dalyvaujantys šunys tikrinami pagal tą pačią schemą.
Vertinimas: jeigu šuo palieka vedlį arba seka jį per didesnį negu pusės metro atstumą didžiąją pratimo dalį, pratimas yra neatliktas. Jeigu šuo juda lėta, gali būti skirti tik 6-7 taškai. Konktakto trūkumas ir papildomos komandos yra laikomos klaidomis. Esant neteisingai šuns pozicijai (judėjimas nelygiagrečiai) prarandami 2 taškai. Šuniui, kuris eina tiek arti vedlio, kad jam trukdo, turi būti skiriami baudos taškai; jeigu šuo liečia vedlį - jų turi būti skiriama daugiau.

3. Stovėt iš judėjimo

Komandos: greta, stovėt, sėdėt
Eiga: vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą "stovėt". Šuo iš karto turi likti stovėti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, po stiuarto leidimo grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs. Visi pratimo etapai atliekami po stiuarto nurodymo.
Vertinimas: jeigu šuo atsisėda arba atsigula vietoj to, kad liktų stovėti, keičia kūno pozą iki vedliui atisukant į jį veidu, sustoja be komandos, yra reikalinga papildoma komanda, arba vedlys sustoja prieš pasakydamas komandą arba komandos metu, taškai neskiriami. Taškais vertinama tik tada, jeigu po komandos šuo nepajudėjo daugiau kaip per kūno ilgį.
Jeigu šuo teisingą pozą keičia po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu vedlys prieš duodamas komandą keičia savo judėjimo tempą, maksimalus įvertinimas 7 taškai. Rankų gestai ir kūno kalba duodant komandą "stovėt" yra grubios klaidos. Priklausomai nuo jų stiprumo ir trukmės įvertinimą mažina 3-5 taškais.
Dėmesys turi būti kreipiamas ir į ėjimą greta. Už prastą ėjimą įvertinimas mažinamas 1-2 taškais. Lėtas judėjima ir sustojimas arba sustojimas kreivai taip pat yra klaidos, už kurias įvertinimas mažinamas 1-4 taškais.

4. Kvietimas

Komandos: gulėt, pas mane, greta
Eiga: stiuartui nurodžius, šuo paguldomas. Vedlys nurodyta kryptimi nutolsta nuo šuns 20-25 m. Stiuartui leidus, vedlys kviečia šunį. Šuns vardas gali būti ištariams prieš komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio.
Vertinimas: yra svarbu, kad šuo noriai bėgtų pas vedlį. Šuo turi judėti greitai, bent jau greita risčia. Lėtas judėjimas yra laikomas klaida. Vertinant greitį turi būti atsižvelgta į šuns veislę. Jeigu šuo buvo kviečiamas daugiau kaip vieną kartą, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Nuskambėjus trečiai komandai, pratimas yra neatliktas. Jeigu paliktas gulėti šuo pajuda daugiau kaip per savo kūno ilgį, pratimas yra neatliktas. Jeigu šuo atsistoja, atsisėda, arba pajuda mažiau kaip per vieną savo kūno ilgį, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.

5. Sėdėt iš judėjimo

Komandos: greta, sėdėt
Eiga: vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą "sėdėt". Šuo iš karto turi atsisėsti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, po stiuarto leidimo grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs. Visi pratimo etapai išskyrus apsisukimą atliekami po stiuarto nurodymo.
Vertinimas: jeigu šuo stovi arba atsigula vietoj to, kad atsisėstų, keičia kūno pozą iki vedliui atisukant į jį veidu, atsisėda be komandos, yra reikalinga papildoma komanda, arba vedlys sustoja prieš pasakydamas komandą arba komandos metu, taškai neskiriami. Taškais vertinama tik tada, jeigu po komandos šuo nepajudėjo daugiau kaip per kūno ilgį.
Jeigu šuo teisingą pozą keičia po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu vedlys prieš duodamas komandą keičia savo judėjimo tempą, maksimalus įvertinimas 7 taškai. Rankų gestai ir kūno kalba duodant komandą "stovėt" yra grubios klaidos. Priklausomai nuo jų stiprumo ir trukmės įvertinimą mažina 3-5 taškais.
Dėmesys turi būti kreipiamas ir į ėjimą greta. Už prastą ėjimą įvertinimas mažinamas 1-2 taškais. Lėtas judėjima ir atsisėdimas arba atsisėdimas kreivai taip pat yra klaidos, už kurias įvertinimas mažinamas 1-4 taškais.

6. Siuntimas į kvadratą

Komandos: pirmyn, (stovėt), gulėt, sėdėt
Eiga: šuo siunčiamas į 3x3 m kvadratą, esantį už maždaug 15 m. Kai šuo pasiekia kvadratą, vedlys jam liepia atsigulti. Kvadratas negali būti arčiau kaip 3-5 m nuo ringo krašto. visi kvadrato kampai pažymėti kūgiais. Matomos linijos (pvz., kreida, juostelė) turi jungti kūgius iš jų išorinės pusės. Gavęs leidimą, vedlys prieina prie šuns, ir (po leidimo), jį pasodina sau iš kairės. Komanda "stovėt" gali būti panaudota prieš paguldant šunį.
Vertinimas: turi būti atsižvelgiama į šuns norą paklusti, bėgimo tempą ir trajektorijos tikslumą. Maksimaliam įvertinimui, vedlys negali panaudoti daugiau kaip 4 komandų, kai paskutinė yra šuns sustabdymas kvadrate. Jeigu kvadrate šuo iš karto yra guldomas (viena komanda), šuns nukreipimui gali būti panaudotos trys. Jeigu šuo juda labai lėtai, maksimalus įvertinimas - 7 taškai.
Jeigu šuo dirba savarankiškai, yra mažinamas įvertinimas. Jeigu sakydamas komandas vedlys juda (žengia žingsnį bet kuria kryptimi), pratimas neįskaitomas. Jeigu yra naudojama kūno kalba, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.
Pratimas vertinamas taškais tik tada, jeigu visas šuns kūnas, išskyrus uodegą, yra kvadrato viduje. Jeigu šuo atsisėda arba atsigula už kvadrato ribų, jis nebegali būti nukreipiamas.
Pratimas nevertinamas, jeigu šuo palieka kvadratą pratimui nepasibaigus.
Jeigu vedliui nepriėjus šuo keičia pozą, maksimalus įvertinimas - 6 taškai.
Pratimas laikomas neatliktu, jeigu "stovėt" arba "gulėt" komanda duodama 3 tris kartus.
Baudos taškų skaičius už papildomas krypties komandas skiriamas priklausomai nuo jų stiprumo ir šuns noro paklusti. Jeigu šuo atsisėda arba atsistoja be komandos vedliui priėjus prie jo, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.
Nėra leidžiama esant pradiniame taške parodyti šuniui kryptį arba prieš pratimą - parodyti kvadratą. Tam įvykus, pratimas neužskaitomas.

7. Atnešimas

Komandos: greta, sėdėt
Eiga: stiuartas praneša apie pratimo pradžią ir paduoda vedliui medinį aportą. Stiuartui leidus, vedlys numeta aportą maždaug 10 m į priekį. Gavęs leidimą, vedlys siunčia šunį atnešti. Turi būti galimybė pasirinkti aporto dydį iš trijų variantų. Aporto dydis turėtų atitikti šuns dydį, tačiau vedlys gali pasirinkti pats. Organizatoriai turi parūpinti trijų skirtingų dydžių aportus, didžiausias negali būti sunkesnis kaip 450g.
Vertinimas: turi būti vertinamas šuns noras paklusti, greitis ir trumpiausios trajektorijos pasirinkimas.
Aporto numetimas: jeigu šuo pameta aportą, bet pats jį pakelia, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu tam, kad šuo vėl paimtų aportą, reikalinga papildoma komanda "atnešk", maksimalus įvertinimas - 6 taškai. Jeigu šuo numeta aportą priešais vedlį ir šis jį paima nepajudėjęs iš vietos - maksimalus įvertinimas 5 taškai, su sąlyga, kad šuo taisyklingai atisės vedliui iš kairės pusės. Jeigu aportas nukrenta dėl vedlio kaltės po komandos "duok", maksimalus įvertinimas - 7 taškai.
Aporto kramtymas: už aporto kramtymą mažinamas įvertinimas. Jeigu kramtymas intensyvus, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Esant labai intensyviam graužimui ar aporto laužymui, pratimas neužskaitomas. Jeigu šuo vieną kartą permeta aporta dantyse, kad jam būtų patogiau, įvertinimas nemažinamas.

8. Komandos per atstumą

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt, gulėt ir / ar rankų ženklai
Eiga: Stiuartui nurodžius, vedlys paguldo šunį ir nueina maždaug 5 m. Šuo turi pakeisti pozą keturis kartus (sėdėt / gulėt) nepajudėdamas iš vietos. Komandos atliekamos griežtai tik tokia tvarka: sėdėt - gulėt - sėdėt - gulėt. Stiuartas parodo vedliui kokia tvarka šuo turi būti pozą naudodamas užrašus ar piešinius arba elektroninį ekraną. Pratimo metu stiuartas turi nematyti šuns ir būti nuo jo už maždaug 3-5 metrų. Vedlys gali naudoti tiek komandas balsu, tiek rankų ženklus, bet jie turi būti trumpi ir naudojami kartu. Po paskutinės komandas "gulėt", gavęs nurodymą, vedlys grįžta prie šuns ir pasodina jį sau iš kairės. Riba yra pažymėta už šuns.
Vertinimas: vertinama, kiek šuo pajudėjo iš vietos, pozų keitimo greitis ir pozos tikslumas ir kaip ji išlaikoma. Kad pratimas būtų įvertintas taškais, šuo neturi pajudėti daugiau kaip per vieną savo kūno ilgį (bet kuria kryptimi). Visi judėjimai sumuojami. Jeigu šuo neatlieka vienos pozos iš keturių, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu yra neatliekamos dvi pozos - pratimas neįskaitomas. Jeigu šuo atsisėda prieš vedliui grįžtant, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Už pakeltą balso toną ir labai staigius ar ištęstus / lėtus ženklus rankomis skiriami baudos taškai. Gali būti duota trečia komanda tai pačiai pozai atlikti, tačiau ji laikoma neįvykdyta. Už pirmą komandos pakartojimą skiriami 2 baudos taškai, už vėlesnius - po 1.

9. Kvietimas per kliūtį

Komandos: vieta, pas mane ar op, greta
Stiuartui nurodžius, vedlys palieka šunį sėdėti priešais už maždaug 2-4 m esančią kliūtį, apeina ją ir sustoja kitoje pusėje už maždaug 2-4 m. Stiuartui nurodžius kviečia šunį peršokti kliūtį. Šuo turi peršokti ir atsisėsti vedliui iš kairės. Kliūtis turi būti maždaug sulig šuns pečiais, tačiau maksimalus kliūties aukštis yra 50 cm.
Vertinimas: pratimas prasideda, kai vedlys palieka šunį, ir baigiasi, kai šuo sėdi jam iš kairės ir apie pratimo pabaigą pranešus stiuartui. Vertinamas šuns noras paklusti komandai, greitis ir trumpiausios trajektorijos iki vedlio pasirinkimas. Jeigu šuo bent šiek tiek priliečia kliūtį, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jeigu šuo atsispiria nuo kliūties, kliūtis nuverčiama arba šuo nešoka, pratimas neįvykdytas.

10. Bendras įspūdis

Vertinimas: Svarbiausia yra šuns noras dirbti ir paklusimas komandoms. Yra svarbus atidumas ir tikslumas, taip pat tiek šuns, tiek vedlio judėjimo natūralumas. Aukštam įvertinimui vedlys ir šuo turi dirbti kaip komanda, pademostruoti džiaugsmą darbu ir sportinę dvasią. Yra vertinama veikla tiek pratimų metu, tiek tarp jų.
Jeigu šuo išeina iš ringo, taškai neskiriami. Jeigu šuo tampa nekontroliuojamas ir palieka vedlį tarp pratimų ar jų metu (bent kartą), tačiau lieka ringe - maksimalus įvertinimas 5 taškai.